This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-4657 / 06.10.2016 г.

 

11.10.2016:
Обявление ИЖС-4657 / 06.10.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобщава:  

Изработен е Подробен устройствен план - План за застрояване с обхват поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005, № 037006, № 037029, № 037030, № 037031 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец” с обща площ 78 799 м2, отразени с начин на трайно ползване „нива”, собственост на възложителя „АРКУС - СТРОЙ” ЕАД, и включени в концесионна площ с обхват от 77228 м2 по КВС в землището на с. Козаревец, община Лясковец, местност „Попенец”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлените имоти и обособяване на урегулиран поземлен имот с показатели за зона от вида „чисто производствена” - плътност на застрояване - Пзаст. до 80%, интензивност на застрояване - Кинт. - 2,0, минимална озеленена площ до 20%.  

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в стая № 17 на Община Лясковец. 

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник” на настоящото обявление, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - План за застрояване до общинската администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |