This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-2747 / 08.06.2016 г.

 

13.06.2016:
Обявление ИЖС-2747 / 08.06.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява: 

Изготвен е проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, представляващ разширение към съществуващата далекосъобщителна мрежа на „ТЕЛНЕТ” ООД, с трасе на разширението попадащо на територията на гр. Лясковец в част от Промишлена зона „Честово” гр. Лясковец, с начало от кш. 1, през ПИ 44793.0.545 с начин на трайно ползване „територия на ж.п транспорта”, продължавайки през ж.п. линия по мостово съоръжение (жп надлез), в ПИ 44793.0.650, държавна публична собственост, и през ПИ № 447 93.0.710 с начин на трайно ползване „пасище” - общинска собственост, достигайки до крайната точка к.ш.2 

Трасето е отразено със съответен цвят в приложените скици - графична част към преписката. 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в стая № 17 на Община Лясковец. 

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в едномесечен срок от датата на обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник”,, заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план - Парцеларен план до общинска администрация. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |