This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-5236 / 01.11.2016 г.

 

03.11.2016:
Обявление ИЖС-5236 / 01.11.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със Заповед № 1939 от 24. 10.2016г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхват на УПИ ІV–283 и граничещия с него УПИ V-284 в кв. 46, с който съгласно условията на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, да се промени дворищно-регулационната граница между тях, като се постави в съответствие с имотната граница на поземлен имот с № 73, отразен по действащия Кадастрален план, за който е отреждането на УПИ ІV–283 в кв. 46, като за съвместяване с кадастралния номер на имота УПИ ІV–283 в кв. 46 става УПИ ІV–73 в кв. 46, при запазване характер на устройство и застрояване с преобладаваща устройствена зона от разновидност Ж(м) – жилищно застрояване с малка височина до 10м, и параметри за плътност на застрояване Пзаст. от 20% до 60%, интензивност на застрояване Кинт. от 0,5 до 1,2, необходима озеленена площ Позел. от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1939 от 24. 10.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |