This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-6585 / 29.12.2016 г.

 

29.12.2016:
Обявление ИЖС-6585 / 29.12.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със Заповед № 2414 от 14.12.2016 г. на Кмета на Община Лясковец, е допуснато служебно да се изработи план - схема, съгласно който да се установи трасе и сервитутна зона за изграждане на елемент на техническа инфраструктура в урегулирана територия - преносен (отвеждащ) провод и съоръженията към него, представляващ канализационен клон, обслужващ недвижимите имоти, попадащи в обхвата на квартал 34 по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец, при спазване на разпоредбите от действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 2414 от 14.12.2016 г. на Кмет на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

Изтегли:
   План-схема

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |