This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-2761 / 08.06.2016 г.

 

13.06.2016:
Обявление ИЖС-2761 / 08.06.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 110 по протокол № 12 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 30.05.2016 г. е: 

1. Дадено разрешение да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 081001 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Телевец”. Имотът е с обща площ 1999м2, от който част с площ от 500м2 е с променено предназначение, отразена с начин на трайно ползване „съобщителен провод”, а останалата част от 1499 м2 е с непроменено предназначение и е отразена с начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за съоръжение на техническа инфраструктура” и показатели за зона от вида „предимно производствена” - максимална височина - 38м, плътност на застрояване - Пзаст. до 40%, интензивност на застрояване - Кинт.- 0,8, минимална озеленена площ до 50%, начин на застрояване - свободно, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота. 

2. Одобрено техническо задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 081001 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, общ. Лясковец, местност „Телевец”. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решение № 110 по протокол № 12 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 30.05.2016г., не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |