This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-5245 / 02.11.2016 г.

 

03.11.2016:
Обявление ИЖС-5245 / 02.11.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със Заповед № 1941 от 24.10.2016г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец в обхват на поземлен имот (ПИ), отразен в действащия кадастрален план с № 5, за който има отредени урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІ-общ в квартал 5, УПИ VІ-общ в квартал 5А, УПИ І-3, ІІ-3 и Х-6 в квартал 6 по действащия Подробен устройствен план за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, както и граничещите с тях УПИ V-общ в квартал 5, УПИ V-общ в квартал 5А, УПИ ІІІ-2 и УПИ ХІ-4 в квартал 6, част от нереализирана улица с осови точки 12-13 -13а-14-21а-20 между квартали 5, 5А и 6, съгласно който: 

1. да се премахне нереализираната улица в частта с осови точки 12-13 -13а-14-21а-20 между квартали 5, 5А и 6; 

2. да се премахнат УПИ VІ-общ в квартал 5, УПИ VІ-общ в квартал 5А, УПИ І-3, ІІ-3, Х-6, ХІ-4 и ІІІ-2 в квартал 6;  

3. в съответствие реално отразена собственост в границите на поземлени имоти по сега действащия кадастрален план да се обособят нови УПИ в кв. 6:  

- за поземлен имот с № 5 – урегулиран поземлен имот І-5; за поземлен имот с № 6 – урегулиран поземлен имот ІІ-6; за поземлен имот с № 7 – урегулиран поземлен имот ІІІ-7; за поземлен имот с № 15 – урегулиран поземлен имот ХІ-15; за поземлен имот с № 16 – урегулиран поземлен имот ХVІ-16; за поземлен имот с № 17 – урегулиран поземлен имот ХVІІ-17, със запазване конкретното предназначение и параметри на новообособените УПИ в територия с характер на устройство и застрояване от разновидност Жм - „жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10,0м)”, и пределно допустими показатели за плътност (процент) на застрояване (П застр.) от 20% до 60%, интензивност на застрояване (К инт.) от 0,5 - 1,2 и необходима озеленена площ (П озел.) от 40% до 60%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; начин на основно застрояване „свободно"; 

4. между квартали 5, 5А и 6 да се обособи обслужващ подход с ширина 3,00м, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 573 от 15.03.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.  

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |