This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Прием на документи за заемане на длъжност „технически секретар” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

 

15.06.2016:
Прием на документи за заемане на длъжност „технически секретар” в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0049-C001, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Община Лясковец приема документи на кандидати за заемане на длъжността: „технически секретар“ в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда (Звено). 

Документите на кандидатите за заемане на длъжността: „технически секретар “, ще се приемат в сградата на Домашен социален патронаж гр. Лясковец, с адрес: ул. „Младост” № 2, ет. 1 (западно крило), от 15.06.2016 г. до 17.06.2016 г. включително. Срокът за приемане на документи изтича в 17.00 часа на 17.06.2016 г. 

 

Изисквания към кандидатите: 

Общи изисквания: 

1. да са пълнолетни граждани; 

2. да не са поставени под пълно или ограничено запрещение; 

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

4. да имат мотивация и нагласа за работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

Специфични изисквания: 

- да притежават висше образование, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; 

- да притежава отлична компютърна грамотност - MS Word, Excel; 

- да притежава умения за работа и обработка на документация и работа с офис техника; 

Предимство ще имат тези кандидати, които имат опит: 

- в работа по проекти на същата или сходна длъжност; 

- в работа с хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване. 

 

Необходими документи: 

1. Заявление до Кмета на Община Лясковец (по образец); 

2. Автобиография; 

3. Копие от диплома за завършено образование; 

4. Копие от трудова и/или осигурителна книжка; 

5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи квалификация и умения /ако е приложимо/. 

 

За заемане на длъжността „технически секретар” могат да кандидатстват само лица в трудоспособна възраст:  

- безработни лица;  

- неактивни лица. 

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: подбор по документи и събеседване/интервю с одобрените кандидати.

Изтегли:
   Заявление за кандидатстване за технически секретар

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |