This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-3102 / 28.06.2016 г.

 

01.07.2016:
Обявление ИЖС-3102 / 28.06.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

Със ЗАПОВЕД № 1146 от 27.06.2016г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация ( ЧИ на ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-307 в кв. 33 и граничещият с него УПИ І-299 в кв. 33, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, при условието на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, да се промени регулационната граница между тях, като се измести в източна посока, като по този начин част от УПИ ІІ-307 в кв. 33 с площ от 230м2 се придават към УПИ І-299 в кв. 33 (съгласно представен договор от 18.05.2016г. с нотариално заверени подписи за покупко-продажба на придаваемо място), при запазване на пределно допустимите показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 - 1,2, и необходима озеленена площ от 40% до 60%, начин на застрояване – „свободно”, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 152 от 19.01.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |