This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление № М-154 #1 / 01.03.2016 г. до Георги Цветанов Евстатиев и Стефка Петрова Евстатиева

 

07.03.2016:
Обявление № М-154 #1 / 01.03.2016 г. до Георги Цветанов Евстатиев и Стефка Петрова Евстатиева

До 

Георги Цветанов Евстатиев 

Стефка Петрова Евстатиева 

ул. „Стефан Караджа” № 1 

с. Мерданя, общ. Лясковец 

 

Във връзка с: Искане вх. № М –154 / 22.02.2016г. от Емил Кирилов Райков, собственик на УПИ ІХ-693 в кв. 62 по ПУП на с. Мерданя, общ. Лясковец. 

Относно: Одобряване на инвестиционен проект и издаване на Разрешение за строеж.  

 

Във връзка с горепосоченото искане с вх. № М –154 / 22.02.2016г. от Емил Кирилов Райков, собственик на УПИ ІХ-693 в кв. 62 по ПУП на с. Мерданя, общ. Лясковец, на основание чл.149, ал. 1 от ЗУТ, като заинтересувани лица (собственици на УПИ ІV-237 в кв. 62, граничещ с имота на възложителя) Ви уведомявам за следното: 

 

На 29.02.2016г. е одобрен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 1 Мя/ 29.02.2016г. за извършване на строително-монтажни работи за строеж V-та категория „Заведение за хранене-ресторант с капацитет до 30 места за посетители” в УПИ ІХ-693 в кв. 62 по подробен устройствен план (ПУП) на с. Мерданя, общ. Лясковец, собственост на възложителя. 

 

арх. Костадин Чотов 

Главен архитект на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |