This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-6181 / 09.12.2016 г.

 

12.12.2016:
Обявление ИЖС-6181 / 09.12.2016 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 193 по протокол № 21 от заседание на Общински съвет –Лясковец, проведено на 24.11.2016г. е одобрен изработеният проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр. Лясковец Промишлена зона – План за регулация и План за застрояване, с който в обхвата на съществуващия урегулиран поземлен имот VІ- за озеленяване в квартал 157, посредством разделяне са обособени два нови урегулирани поземлени имоти: 

- урегулиран поземлен имот VІ с площ от 1281м2, при запазване предназначението му „за озеленяване” и характер на собственост „публична общинска”; 

- урегулиран поземлен имот ХХV с площ от 1196м2 с ново предназначение „за комплексно обществено обслужване”, при нормативи за застрояване на преобладаваща територия от вида „чисто производствена” (Пч) с плътност на застрояване (Пзастр.) от 50% до 80%, интензивност на застрояване (К инт.) от 1,0 до 2,5, озеленена площ (П озел.) от 20% до 40%, като 1/3 от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност и определен начин и линии на застрояване „свободно”,  

така както е отразено със съответен цвят в приложените скици - графична част към преписката, и които са неразделна част към Решението. 

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията заинтересуваните лица в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват Решение № 193 по протокол № 21 от заседание на Общински съвет –Лясковец, чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново. 

 

д-р Ив. Гецова /п/  

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |