This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-4706 / 10.10.2016 г.

 

12.10.2016:
Обявление ИЖС-4706 / 10.10.2016 г.

Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.129, ал. 2, при условията на чл. 150, ал. 3 и ал. 8 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че като съставна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива са одобрени: 

1. Със ЗАПОВЕД № 1840 от 05.10.2016г. на Кмета на Общината - Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за застрояване на гр. Лясковец в обхват Проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план за застрояване (ЧИ на ПУПЗ) на гр. Лясковец и Работен устройствен план (РУП), в обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIІІ-402 в кв. 93 и граничещите с него УПИ Х-403,406 и УПИ ХХІІ-400, за установяване начин на застрояване – свързано на вътрешна регулационна граница между тях, при запазване на показателите за установената устройствена зона с пределно допустими стойности за застрояване с малка височина Ж(м) (до 10м), плътност на застрояване – П застр. от 20% до 60%, интензивност на застрояване К инт. от 0,5 до 1,2 и необходима озеленена площ Позел. от 40% до 60%, съгласно чл.19, ал.1 от Наредба № 7 от 2003год. за правила и нормативи за устройство в отделните видове територии и устройствени зони, в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, така както е отразено със съответен цвят върху скиците - графична съставка, приложени към преписката и неразделна част към Заповедта.  

2. Инвестиционен проект във фаза техническа (работна), одобрен на 05.10.2016 г. от Главен архитект на Община Лясковец и издадено Разрешение за строеж № 39 Лц - КПИИ / 05.10.2016г. за основно и допълващо застрояване в урегулиран поземлен имот ХХІІІ-402 в кв. 93 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец, с административен адрес ул.”Васил Левски” № 59, 

за етапно изграждане при условията на чл.152, ал. 2 от ЗУТ: 

І етап:  

ЖИЛИЩНА СГРАДА (по позиция 3 от ситуацията) И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ОБСЛУЖВАЩИ ПОСТРОЙКИ (по позиция 2 от ситуацията) – ЗП- 140,0м2  

- основно застрояване - двуетажна жилищна сграда, от която само първи надземен етаж - ситуирана в източната част на УПИ; допълващо застрояване - обслужващи постройки – складови помещения и работилница - ситуирани западно от фасадата на жилищната сграда, свързано на вътрешна регулационна граница към съседен УПИ Х-403,406 в кв. 93 по ПУП на гр. Лясковец;  

ІІ етап: 

ЖИЛИЩНА СГРАДА (по позиция 1 от ситуацията) – ЗП 125,0м2, РЗП 230,0м2  

основно застрояване - двуетажна жилищна сграда, ситуирана в западната част на УПИ на улична регулация, свързано на вътрешна регулационна граница към съседни УПИ Х-403,406 и УПИ ХХІІ-400 в кв. 93 по ПУП на гр. Лясковец;  

- ВТОРИ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА УПИ (по позиция 3 от ситуацията).  

Инвестиционният проект е в обхват и съдържание съгласно изискванията по Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти . 

Заинтересуваните лица могат да се запознаят със съставните части на КПИИ, на разположение в стая № 17 на Община Лясковец.  

На основание чл. 215, ал. 4, във връзка с ал. 1, и условията на чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията, в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление може да се обжалва по законосъобразност издадената Заповед № 1840 / 05.10.2016г., чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |