This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление ИЖС-1977 / 19.04.2016 г.

 

20.04.2016:
Обявление ИЖС-1977 / 19.04.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: 

Със ЗАПОВЕД № 727 от 12.04.2016г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на гр. Лясковец в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ-365 в кв. 74, с който съгласно основанието на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 7, във връзка с чл. 201 от Закона за устройство на територията, да се раздели УПИ ХVІІІ-365 в кв. 74 и се обособят два нови урегулирани поземлени имоти съгласно внесената скица-предложение, при запазване на пределно допустими показатели за установената устройствена зона Ж(м) с преобладаващо застрояване с малка височина Жм (до 10,0м), плътност на застрояване П застр. от 20% до 60% , интензивност на застрояване К инт. от 0,5 - 1,2, и необходима озеленена площ от 40% до 60%, и при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.  

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 152 от 19.01.2016г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване. 

 

д-р Ив. Гецова /п/ 

Кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |