Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2013 2014 2015 2016

Архив на обществени поръчки от 2013 година

17.12.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на канцеларски материали, формуляри, хартия и офис консумативи за нуждите на Община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г." по обособени позиции

22.11.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на канцеларски материали по проект „Родителска академия - Заедно ще успеем” по договор БС-33.12-3-014 / 18.09.2013 г.

11.11.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране на опознавателно пътуване по проект "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г.

11.11.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на материали и консумативи за работа по проект: "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г.

28.10.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осигуряване на канцеларски материали по проект „Родителска академия - Заедно ще успеем” по договор БС-33.12-3-014 / 18.09.2013 г.

16.10.2013

Обществена поръчка чрез публична покана за доставка с предмет "Доставка на газьол за отоплителен сезон 2013/2014 година за нуждите на ОУ "Петко Рачев Славейков" - с. Джулюница"

01.10.2013

Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г."

22.08.2013

Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на община Лясковец за експлоатационните сезони 2013-2014 година и 2014-2015 година"

15.08.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на канцеларски материали по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец" по договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-119 / 23.04.2013 г.

13.08.2013

Документация за участие в процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: "Доставка на донбаски въглища и дърва за отопление на звената, финансирани от общинския бюджет за отоплителния период от 01.11.2013 г. до 01.04.2014 г." по обособени позиции

08.08.2013

Отваряне на ценовите предложения от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец"

08.08.2013

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година"

07.08.2013

Отваряне на ценовите предложения от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец"

07.08.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране и провеждане на обучения, по обособени позиции" по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец"

26.07.2013

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: "Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище "Напредък 1870" - гр. Лясковец"

04.07.2013

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година"

17.06.2013

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Инвестиционно проектиране и изготвяне на технически проекти за кандидатстване на Община Лясковец по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и мярка 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство” от Стратегия за местно развитие на „Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г.”

11.06.2013

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец"

06.06.2013

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително - ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост на територията на община Лясковец"

16.05.2013

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец"

09.05.2013

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

10.04.2013

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2013 г." с обособени позиции

28.03.2013

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"

15.03.2013

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"