This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   08.08.2013: Архив
Отваряне на ценовите предложения от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец"

До всички участници, 

подали оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Лясковец” 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

С оглед наше писмо от 07.08.2013 г., с настоящото Ви уведомявам, че отварянето на ценовите предложения (пликовете с предлаганата цена), представляващи част от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец”, няма да се извърши на 09.08.2013 г. от 09:30 часа поради обективни причини.  

След разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата (Плик № 2 от подадените оферти), всички участници в откритата процедура ще бъдат своевременно ще бъдете уведомени за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите предложения (пликовете с предлаганата цена), представляващи част от подадените оферти за участие в откритата процедура.

Изтегли:
   Писмо РД-01-4033 / 08.08.2013 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |