Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Отваряне на ценовите предложения от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец" Архив: 07.08.2013 До всички участници,  подали оферти за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на община Лясковец"    Уважаеми дами и господа,    Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите предложения (пликовете с предлаганата цена), представляващи част от подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Лясковец", ще се извърши на 09.08.2013 г. от 09:30 часа на адрес: гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, административна сграда на Община Лясковец, етаж ІІ - в Залата на общинския съветник.    На основание на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Документи:
Писмо РД-01-4013 / 07.08.2013 г.