This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   11.06.2013: Архив
Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец"

Съдържание: 

 

ЧАСТ ПЪРВА 

 

1. Решение за откриване на процедурата до Агенция по обществени поръчки; 

2. Обявление за обществената поръчка до Агенция по обществени поръчки; 

3. Заповед за откриване на процедурата. 

 

ЧАСТ ВТОРА 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА  

 

Раздел І - Общи условия; 

Раздел ІІ - Предмет на процедурата; 

Раздел ІІІ - Право на участие; 

Раздел ІV - Срок и място за изпълнение на поръчката; 

Раздел V - Начин плащане; 

Раздел VI - Гаранции; 

Раздел VII - Оферта за участие в процедурата; 

Раздел VIII - Разглеждане, оценка и класиране на офертите; 

Раздел IX - Приключване на работата на комисията и определяне на изпълнител на обществената поръчка; 

Раздел X - Договор за възлагане на изпълнението; 

Раздел XI - Обжалване; 

Раздел XII - Обявяване недействителност на сключен договор за възлагане на обществена поръчка; 

Раздел XIII - Разяснения по документацията за участие; 

Раздел XIV - Прекратяване на процедурата; 

Раздел XV - Разходи по участие в процедурата; 

Раздел XVI - Предоставяме на пълен достъп по електронен път. 

 

ЧАСТ ТРЕТА  

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

 

1. Общи условия; 

2. Специфични условия; 

3. Контрол; 

4. Други условия. 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Предмет на обществената поръчка; 

2. Цели на обществената поръчка; 

3. Териториален обхват; 

4. Възможност за представяне на варианти на офертите; 

5. Срок за изпълнение на поръчката; 

6. Източник на финансиране; 

7. Разходи за поръчката; 

8. Стойност на поръчката; 

9. Сметосъбиране и сметоизвозване; 

10. Вид на отпадъците, които се обслужват и са предмет на поръчката; 

11. Техническа рекултивация и закриване на селските сметища; 

12. Почистване на територии за обществено ползване; 

13. Задължения на изпълнителя; 

14. Експлоатация, ремонт и почистване на контейнерите за отпадъци; 

15. Изисквания към материално-техническата база; 

16. Технически изисквания към транспортните средства; 

17. Контрол.

Изтегли:
   02.05.2018: Обявление за приключване на договор
   Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |