Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране и провеждане на обучения, по обособени позиции" по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец" Архив: 07.08.2013 Обособени позиции:    1. "Обучения по ключови компетентности”  2. "Компютърни обучения"  3. "Провеждане на обучение по английски език"    Съдържание:    1. Оферта - Образец № 1   2. Техническо предложение - Образец № 2  3. Ценово предложение - Образец № 3  4. Административни сведения - Образец № 4  5. Проект на договор - Образец № 5  6. Декларация за участието на подизпълнител/и - Образец № 6  7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител при условие, че участникът предвижда подизпълнител/и - Образец № 7  8. Списък на организирани и проведени обучения за възрастни през последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), считано от крайната дата за подаване на офертата, свързани с предмета на поръчката, включително препоръки за добро изпълнение - Образец № 8  9. Списък на предложените експерти за изпълнение на поръчката - Образец № 9  10. Автобиография на ключов експерт - Образец № 10  11. Декларация за разположение на ключов експерт - Образец № 11  12. Справка за техническото оборудване (собствено или наето), с което участникът ще извършва превоза на участниците в обученията по обособена позиция 1. - Образец № 12   13. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2  14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 3  15. Декларация за участник - обединение - Приложение № 4  16. Техническа спецификация - Приложение № 5

Документи:
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране и провеждане на обучения, по обособени позиции" по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец"