This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   07.08.2013: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране и провеждане на обучения, по обособени позиции" по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец"

Обособени позиции: 

 

1. "Обучения по ключови компетентности” 

2. "Компютърни обучения" 

3. "Провеждане на обучение по английски език" 

 

Съдържание: 

 

1. Оферта - Образец № 1  

2. Техническо предложение - Образец № 2 

3. Ценово предложение - Образец № 3 

4. Административни сведения - Образец № 4 

5. Проект на договор - Образец № 5 

6. Декларация за участието на подизпълнител/и - Образец № 6 

7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител при условие, че участникът предвижда подизпълнител/и - Образец № 7 

8. Списък на организирани и проведени обучения за възрастни през последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), считано от крайната дата за подаване на офертата, свързани с предмета на поръчката, включително препоръки за добро изпълнение - Образец № 8 

9. Списък на предложените експерти за изпълнение на поръчката - Образец № 9 

10. Автобиография на ключов експерт - Образец № 10 

11. Декларация за разположение на ключов експерт - Образец № 11 

12. Справка за техническото оборудване (собствено или наето), с което участникът ще извършва превоза на участниците в обученията по обособена позиция 1. - Образец № 12  

13. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2 

14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 3 

15. Декларация за участник - обединение - Приложение № 4 

16. Техническа спецификация - Приложение № 5

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране и провеждане на обучения, по обособени позиции" по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |