Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец" Архив: 16.05.2013 Съдържание:    1. Челен лист   2. Съдържание    ДОКУМЕНТИ    3. Заповед за откриване на процедура   4. Обявление  5. Решение  6. Условия за участие и указания към участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец"   7. Техническа спецификация    ОБРАЗЦИ    8. Образец № 1 - Административни сведения   9. Образец № 2 - Техническо предложение  10. Образец № 3 - Ценово предложение  11. Образец № 4 - Проект на договор  12. Образец № 5 - Списък - декларация за изпълнени договори за последните три години (2010 г., 2011 г., и 2012 г.)  13. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация   14. Образец № 7 - КСС  15. Образец № 8 - Информация за общия оборот и оборота от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката  16. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  17. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП  18. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  19. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП  20. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП  21. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  22. Приложение № 7 - Декларация  23. Приложение № 8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката  24. Приложение № 9 - Декларация     Документацията съдържа общо 142 броя листи.

Документи:
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец"