This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   16.05.2013: Архив
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец"

Съдържание: 

 

1. Челен лист  

2. Съдържание 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

3. Заповед за откриване на процедура  

4. Обявление 

5. Решение 

6. Условия за участие и указания към участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец"  

7. Техническа спецификация 

 

ОБРАЗЦИ 

 

8. Образец № 1 - Административни сведения  

9. Образец № 2 - Техническо предложение 

10. Образец № 3 - Ценово предложение 

11. Образец № 4 - Проект на договор 

12. Образец № 5 - Списък - декларация за изпълнени договори за последните три години (2010 г., 2011 г., и 2012 г.) 

13. Образец № 6 - Списък - декларация за наличната техника, оборудване и механизация  

14. Образец № 7 - КСС 

15. Образец № 8 - Информация за общия оборот и оборота от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката 

16. Приложение № 1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 

17. Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

18. Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

19. Приложение № 4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП 

20. Приложение № 5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

21. Приложение № 6 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

22. Приложение № 7 - Декларация 

23. Приложение № 8 - Списък - декларация за лицата ангажирани в изпълнение на поръчката 

24. Приложение № 9 - Декларация  

 

Документацията съдържа общо 142 броя листи.

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Авариен ремонт и възстановяване на водостоци на дере в регулацията на с. Добри дял, общ. Лясковец"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |