Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на община Лясковец за експлоатационните сезони 2013-2014 година и 2014-2015 година" Архив: 22.08.2013 Съдържание:    1. Заповед № 1633 / 22.08.2013 г. и Решение за откриване на процедурата  2. Обявление за поръчка  3. Пълно описание на предмета на поръчката  4. Технически спецификации  5. Указание за подготовка на офертата и провеждане на процедурата  6. Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (Образец № 1)  7. Ценово предложение (Образец № 2)  8. Проект на договор (Образец № 3)  9. Административни сведения (Образец № 4)  10. Оперативен план (Образци № 5А и 5Б)  11. Обобщен списък с типа и броя на техниката за обслужване на маршрутите (Образец № 6)  12. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката (Образец № 7)  13. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители (Образец № 10)  14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8)  15. Информация за обороти (Образец № 9)  16. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1)  17. Декларация по чл. 47 ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2)  18. Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3)  19. Декларация (Приложение № 4)  20. Техническо предложение (Приложение № 5)  21. Декларация за обединение/консорциум (Приложение № 6)

Документи:
Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на община Лясковец за експлоатационните сезони 2013-2014 година и 2014-2015 година"