This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   22.08.2013: Архив
Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на община Лясковец за експлоатационните сезони 2013-2014 година и 2014-2015 година"

Съдържание: 

 

1. Заповед № 1633 / 22.08.2013 г. и Решение за откриване на процедурата 

2. Обявление за поръчка 

3. Пълно описание на предмета на поръчката 

4. Технически спецификации 

5. Указание за подготовка на офертата и провеждане на процедурата 

6. Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка (Образец № 1) 

7. Ценово предложение (Образец № 2) 

8. Проект на договор (Образец № 3) 

9. Административни сведения (Образец № 4) 

10. Оперативен план (Образци № 5А и 5Б) 

11. Обобщен списък с типа и броя на техниката за обслужване на маршрутите (Образец № 6) 

12. Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на поръчката (Образец № 7) 

13. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители (Образец № 10) 

14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) 

15. Информация за обороти (Образец № 9) 

16. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1) 

17. Декларация по чл. 47 ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2) 

18. Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3) 

19. Декларация (Приложение № 4) 

20. Техническо предложение (Приложение № 5) 

21. Декларация за обединение/консорциум (Приложение № 6)

Изтегли:
   Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа в населените места и общинската междуселищна пътна мрежа на територията на община Лясковец за експлоатационните сезони 2013-2014 година и 2014-2015 година"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |