This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   04.07.2013: Архив
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година"

Съдържание: 

 

1. Заповед за откриване на процедура 

2. Решение за откриване на процедурата 

3. Обявление 

4. Пълно описание на предмета на обществената поръчка 

5. Заповед РД-09-364 / 04.04.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, за утвърждаване на нормативи за цена на километър общ пробег 

6. Условия и указания към участниците 

7. Заявление за участие (Образец № 1) 

8. Административни сведения (Образец № 2) 

9. Справка за техническото оборудване, предназначено за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 3) 

10. Ценово предложение (Образец № 4) 

11. Техническо предложение (Образец № 5) 

12. Договор - проект (Образец № 6) 

13. Маршрутни разписания (Приложение № 1.1, Приложение № 1.2., Приложение № 1.3., Приложение № 2.1, Приложение № 2.2. и Приложение № 2.3.) 

14. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 1) 

15. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 2) 

16. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3) 

17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 4) 

18. Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 5) 

19. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6) 

20. Декларация при участие на обединение (Приложение № 7)

Изтегли:
   Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |