Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година" Архив: 04.07.2013 Съдържание:    1. Заповед за откриване на процедура  2. Решение за откриване на процедурата  3. Обявление  4. Пълно описание на предмета на обществената поръчка  5. Заповед РД-09-364 / 04.04.2013 г. на Министъра на образованието, младежта и науката, за утвърждаване на нормативи за цена на километър общ пробег  6. Условия и указания към участниците  7. Заявление за участие (Образец № 1)  8. Административни сведения (Образец № 2)  9. Справка за техническото оборудване, предназначено за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 3)  10. Ценово предложение (Образец № 4)  11. Техническо предложение (Образец № 5)  12. Договор - проект (Образец № 6)  13. Маршрутни разписания (Приложение № 1.1, Приложение № 1.2., Приложение № 1.3., Приложение № 2.1, Приложение № 2.2. и Приложение № 2.3.)  14. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 1)  15. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 2)  16. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 3)  17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 4)  18. Декларация за подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 5)  19. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6)  20. Декларация при участие на обединение (Приложение № 7)

Документи:
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Лясковец през учебната 2013/2014 година"