This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   15.08.2013: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на канцеларски материали по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец" по договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-119 / 23.04.2013 г.

Съдържание: 

 

1. Заявление за участие - Образец № 1;  

2. Техническо предложение - Образец № 2; 

3. Ценово предложение - Образец № 3; 

4. Списък на договори, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), с предмет сходен, с предмета на поръчката - Образец № 4; 

5. Административни сведения - Образец № 5; 

6. Проект на договор - Образец № 6; 

7. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 3; 

9. Декларация за участник - обединение - Приложение № 4; 

10. Техническа спецификация - Приложение № 5.

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Осигуряване на канцеларски материали по проект "Чрез обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец" по договор за безвъзмездна финансова помощ А12-22-119 / 23.04.2013 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |