This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   26.07.2013: Архив
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: "Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище "Напредък 1870" - гр. Лясковец"

Съдържание: 

 

1. Оферта - Образец № 1 

2. Административни сведения - Образец № 2 

3. Техническо предложение - Образец № 3 

4. Ценово предложениe - Образец № 4 

5. Списък - декларация на екипа от експерти, предложен от участника - проектант по чл. 162, ал. 1 от ЗУТ, включващ в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност, които ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката (Образец № 6) с приложени списък – декларации на изпълнени от експертите договори за проектиране, сходни с обекта на поръчката за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) - Образец № 5; 

6. Декларация за разположение и участие на проектантите - Образец № 7  

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 5 

8. Декларация за участник - обединение - Приложение № 6 

9. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 3 и № 4 

10. Декларация за прехвърляне на авторските права - Образец № 8  

11. Техническо задание - Приложение № Т2 

12. Детайлно обследване за енергийна ефективност на сграда Читалище „Напредък 1870” гр. Лясковец - Приложение № Т1 

13. Проект на договор - Образец № 9

Изтегли:
   Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на инвестиционен технически проект за обект: "Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище "Напредък 1870" - гр. Лясковец"

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |