This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

   01.10.2013: Архив
Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г."

Образци на документи и приложения: 

 

1. Образец №1 - Оферта; 

2. Образец №2 - Административни сведения за участника; 

3. Образец №3 - Техническо предложение; 

4. Образец №4 - Ценово предложение; 

5. Образец №5 - Проект на договор; 

6. Образец №6 - Справка за обшия оборот от доставки; 

7. Образци №7 - Списък на наличното техническо оборудване за изпълнение на поръчката; 

8. Приложение №1 - Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 

9. Приложение №2 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

10. Приложение №3 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

11. Приложение №4 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за липса на подизпълнител; 

12. Приложение №5 - Декларация по чл. 56, ал. 1,т. 12 от ЗОП; 

13. Приложение №6 - Декларация за съгласие като подизпълнител; 

14. Приложение №7 - Декларация за обединение.

Изтегли:
   04.05.2018: Обявление за приключване на договор
   16.05.2018: Обявление за приключване на договор
   Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г."
   Отговор на запитване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |