Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2013 г." с обособени позиции Архив: 10.04.2013 Позиция I „Ремонт на улици в гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Козаревец и с. Добри дял”  Позиция II „Ремонт на общинска пътна мрежа”    Съдържание:    1. Челен лист   2. Съдържание    ДОКУМЕНТИ    1. Заповед за откриване на процедура за обществена поръчка  2. Обявление   3. Решение   4. Указания към участниците  5. Техническа спецификация     ОБРАЗЦИ    1. Административни сведения - Образец № 1  2. Техническо предложение - Образец № 2  3. Ценово предложение - Образец №3  4. Проект на договор - Образец №4  5. Справка декларация за изпълнени договори - Образец №5  6. Списък - декларация за наличната техника и механизация - Образец №6  7. Количествено-стойностна сметка - Образец №7  8. Информация за общия оборот и оборота от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката - Образец №8    ПРИЛОЖЕНИЯ    1. Декларация по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от ЗОП - Приложение №1  2. Декларация по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 2  3. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки- Приложение № 3  4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 4   5. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки - Приложение № 5  6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение № 6  7. Декларация за обединение /консорциум/ - Приложение № 7  8. Списък - Декларация на лицата, ангажирани в изпълнението на поръчката - Приложение № 8  9. Декларация за средно-списъчният състав за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Приложение № 9

Документи:
Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2013 г". с обособени позиции