Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране на опознавателно пътуване по проект "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г. Архив: 11.11.2013 Съдържание:    1. Заявление за участие - Образец № 1;   2. Техническо предложение - Образец № 2;  3. Ценово предложение - Образец № 3;  4. Списък на договори, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), с предмет сходен, с предмета на поръчката - Образец № 4;  5. Административни сведения - Образец № 5;  6. Декларация за участието на подизпълнител/-и (Образец № 6)  7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (Образец № 7) при условие, че участникът предвижда подизпълнител/-и. Декларацията се представя от всеки подизпълнител поотделно.  8. Справка за техническо оборудване(собствено, наето или друго), с което участникът ще извършва превоза на групата, с посочени марка, модел, година на производство, пътникоместа (Образец № 8)  9. Проект на договор - Образец № 9;  10. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - Приложения № 1 и № 2  11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията на договора - Приложение № 3;  12. Декларация за участник - обединение - Приложение № 4;  13. Техническа спецификация - Приложение № 5.

Документи:
Заповед №146 / 10.02.2014 г.
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Организиране на опознавателно пътуване по проект "Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност", по Договор за безвъзмездна финансова помощ 41/3/3230233/15.08.2013 г.