Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот" Архив: 15.03.2013 Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот", по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-C0001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Документи:
Документация за провеждане на процедура за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на проект "Протегната ръка за по-достоен живот"