This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2014 година
 
1. Приходи: 6 617 792 лв
 
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 3 692 389 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности: 3 138 188 лв
- §88-03: - 1 989 лв
- Собствени приходи: 6 732 лв
- Преходен остатък: 549 458 лв
 
1.2. Приходи за местни дейности: 2 925 403 лв
- Данъчни приходи: 799 000 лв
- Неданъчни приходи: 1 569 754 лв
- Обща изравнителна субсидия: 662 800 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: 217 700 лв
  в т.ч.:  
  за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА: 96 000 лв
  за изграждане и основен ремонт на общински пътища: 121 700 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 29 800 лв
- Други: - 730 332 лв
  в т.ч. заеми и погашения на главници:  
  заеми от фонд ФЛАГ: - 295 723 лв
  заеми от извънбюджетни сметки и фондове: - 245 847 лв
  отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците: - 188 762 лв
- Приватизация: 150 000 лв
- Трансфер от закрити ИБСФ: 127 377 лв
- Преходен остатък: 102 860 лв
- Остатък към 31.12.2014 г.: - 3 556 лв
 
2. Разходи: 6 617 792 лв
 
2.1. За делегирани държавни дейности: 3 848 502 лв
- От държавни трансфери: 3 692 389 лв
- От местни приходи: 156 113 лв
 
2.2. За местни дейности: 2 769 290 лв
 
2.3. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 1 069 245 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 322 523 лв
- Функция "Образование": 2 516 957 лв
- Функция "Здравеопазване": 350 925 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 402 375 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 1 089 329 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 231 021 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 307 672 лв
- Функция "Други": 327 745 лв

 

 
   Документи
 
   Бюджет на община Лясковец за 2014 г. (3.8 MB)
 
   Отчет за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2014 г.
 
 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |