Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2006 година

1. Приходи:3 926 820 лв
1.1. Приходи с държавен характер:2 093 317 лв
- Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл. чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006 г.:709 650 лв
- Oбща допълваща субсидия от РБ:1 373 762 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:8 100 лв
- Преходен остатък:1 085 лв
1.2. Приходи с общински характер:1 833 503 лв
- Данъчни приходи:258 000 лв
- Неданъчни приходи:745 095 лв
- Обща изравнителна субсидия:280 900 лв
в т.ч. компенсиран пътен данък:100 300 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности:90 000 лв
- Преходен остатък:359 208 лв
2. Разходи:3 926 820 лв
- Държавни дейности:2 093 317 лв
- Общински дейности:1 782 511 лв
в т.ч. дофинансиране:50 992 лв
2.1. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":771 306 лв
в т.ч. дофинансиране:46 992 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":45 486 лв
- Функция "Образование":1 551 119 лв
- Функция "Здравеопазване":268 073 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":152 318 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":638 026 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":145 671 лв
в т.ч. дофинансиране:4 000 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":215 658 лв
- Функция "Други":33 000 лв
- Резерв:106 163 лв