Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2010 година

1. Приходи:5 475 251 лв
1.1. Приходи с държавен характер:3 122 202 лв
- Обща допълваща субсидия от РБ:2 893 312 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:-
- Преходен остатък (разпределен съгласно Решение №426 / 28.01.2010 г.):223 117 лв
- Собствени приходи:5 773 лв
1.2. Приходи с общински характер:2 353 049 лв
- Данъчни приходи:436 000 лв
- Неданъчни приходи:1 039 404 лв
в т.ч. просрочени вземания:8 721 лв
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери:631 700 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности:151 800 лв
- Преходен остатък:385 352 лв
- Задължения по финансов лизинг:- 119 707 лв
- Заеми от фонд ФЛАГ:- 60 000 лв
- Заеми от набирателната сметка:- 111 500 лв
2. Разходи:5 475 251 лв
- Държавни дейности:3 122 202 лв
- Общински дейности:2 259 503 лв
в т.ч. резерв:30 000 лв
- Дофинансиране:93 546 лв
2.1. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":847 796 лв
в т.ч. просрочени задължения:48 937 лв
- Дофинансиране:63 667 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":107 513 лв
в т.ч. просрочени задължения:230 лв
- Функция "Образование":2 185 445 лв
в т.ч. просрочени задължения:64 487 лв
- Дофинансиране:22 987 лв
- Функция "Здравеопазване":331 176 лв
в т.ч. просрочени задължения:9 966 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":247 811 лв
в т.ч. просрочени задължения:24 536 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":939 632 лв
в т.ч. просрочени задължения:29 672 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":197 249 лв
в т.ч. просрочени задължения:1 894 лв
- Дофинансиране:6 892 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":396 127 лв
в т.ч. просрочени задължения:1 809 лв
- Функция IX "Други" - лихви:98 956 лв
- Резерв:30 000 лв