Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2014 година

1. Приходи:6 617 792 лв
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности:3 692 389 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности:3 138 188 лв
- §88-03:- 1 989 лв
- Собствени приходи:6 732 лв
- Преходен остатък:549 458 лв
1.2. Приходи за местни дейности:2 925 403 лв
- Данъчни приходи:799 000 лв
- Неданъчни приходи:1 569 754 лв
- Обща изравнителна субсидия:662 800 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности:217 700 лв
в т.ч.: 
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА:96 000 лв
за изграждане и основен ремонт на общински пътища:121 700 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:29 800 лв
- Други:- 730 332 лв
в т.ч. заеми и погашения на главници: 
заеми от фонд ФЛАГ:- 295 723 лв
заеми от извънбюджетни сметки и фондове:- 245 847 лв
отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците:- 188 762 лв
- Приватизация:150 000 лв
- Трансфер от закрити ИБСФ:127 377 лв
- Преходен остатък:102 860 лв
- Остатък към 31.12.2014 г.:- 3 556 лв
2. Разходи:6 617 792 лв
2.1. За делегирани държавни дейности:3 848 502 лв
- От държавни трансфери:3 692 389 лв
- От местни приходи:156 113 лв
2.2. За местни дейности:2 769 290 лв
2.3. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":1 069 245 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":322 523 лв
- Функция "Образование":2 516 957 лв
- Функция "Здравеопазване":350 925 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":402 375 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":1 089 329 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":231 021 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":307 672 лв
- Функция "Други":327 745 лв
Документи
Бюджет на Община Лясковец за 2014 г.
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2014 г.