Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2015 година

1. Приходи:6 537 628 лв
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности:3 671 286 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности:3 227 241 лв
- §88-03:- 5 675 лв
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет:6 173 лв
- Възстановен трансфер:- 31 359 лв
- Преходен остатък:474 906 лв
1.2. Приходи за местни дейности:2 866 342 лв
- Данъчни приходи:868 500 лв
- Неданъчни приходи:1 730 364 лв
- Обща изравнителна субсидия:663 500 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности:234 100 лв
в т.ч.: 
за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА:106 300 лв
за изграждане и основен ремонт на общински пътища:127 800 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:32 400 лв
- Други:- 936 998 лв
- Приватизация:150 000 лв
- Преходен остатък:146 824 лв
- Остатък към 31.12.2015 г.:- 22 348 лв
2. Разходи:6 537 628 лв
2.1. За делегирани държавни дейности:3 866 541 лв
- От държавни трансфери:3 671 286 лв
- От собствени приходи:195 255 лв
2.2. За местни дейности:2 671 087 лв
2.3. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":1 107 780 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":153 255 лв
- Функция "Образование":2 593 595 лв
- Функция "Здравеопазване":416 647 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":395 613 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":1 182 117 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":243 067 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":264 962 лв
- Функция "Други":180 592 лв
Документи
Бюджет на Община Лясковец за 2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2015 г.
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2015 г.