Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджет на Община Лясковец за 2016 година

1. Приходи:6 771 047 лв
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности:3 785 168 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности:3 399 905 лв
- §88-03:- 63 лв
- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет:4 802 лв
- Преходен остатък:380 524 лв
1.2. Приходи за местни дейности:2 985 879 лв
- Данъчни приходи:890 050 лв
- Неданъчни приходи:1 820 462 лв
- Обща изравнителна субсидия:663 500 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности:234 100 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:42 800 лв
- Други:- 198 087 лв
- Приватизация:150 000 лв
- Преходен остатък:244 169 лв
- Остатък към 31.12.2015 г.:- 22 348 лв
2. Разходи:6 771 047 лв
2.1. За делегирани държавни дейности:4 074 976 лв
- От държавни трансфери:3 785 168 лв
- От собствени приходи:289 808 лв
2.2. За местни дейности:2 696 071 лв
2.3. Разпределен по функции:
- Функция "Общи държавни служби":1 128 914 лв
- Функция "Отбрана и сигурност":159 235 лв
- Функция "Образование":2 805 806 лв
- Функция "Здравеопазване":276 891 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи":419 244 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС":1 306 128 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело":302 747 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги":210 682 лв
- Функция "Други":161 400 лв
Документи
Бюджет на Община Лясковец за 2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 01.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 02.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 03.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 04.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 05.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 06.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 07.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 08.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 09.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за третото тримесечие на 2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 10.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 11.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 12.2016 г.
Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2016 г.