This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2013 година
 
1. Приходи: 6 521 078 лв
 
1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 3 610 946 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности: 3 105 009 лв
- §88-03: - 3 309 лв
- Собствени приходи: 8 719 лв
- Преходен остатък (разпределен съгласно Приложение 11 на Решение № 267 / 27.02.2013 г.): 500 527 лв
 
1.2. Приходи за местни дейности: 2 910 132 лв
- Данъчни приходи: 947 500 лв
- Неданъчни приходи: 1 782 210 лв
- Обща изравнителна субсидия: 612 900 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: 182 100 лв
  в т.ч.:  
  за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА: 80 700 лв
  за изграждане и основен ремонт на общински пътища: 101 400 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 29 800 лв
- Други: - 653 357 лв
  в т.ч. заеми и погашения на главници:  
  заеми от фонд ФЛАГ: - 238 053 лв
  заеми от извънбюджетни сметки и фондове: - 24 000 лв
  заеми от набирателната сметка: - 167 000 лв
  отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците: - 224 304 лв
- Преходен остатък (разпределен съгласно Приложение 11 на Решение № 267 / 27.02.2013 г.): 195 470 лв
- Остатък към 31.12.2013 г.: - 186 491 лв
 
2. Разходи: 6 521 078 лв
 
2.1. За делегирани държавни дейности: 3 778 017 лв
- От държавни трансфери: 3 610 946 лв
- От местни приходи: 167 071 лв
 
2.2. За местни дейности: 2 743 061 лв
 
2.3. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 1 243 687 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 255 835 лв
- Функция "Образование": 2 409 790 лв
- Функция "Здравеопазване": 375 804 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 374 361 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 1 048 874 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 216 860 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 406 003 лв
- Функция "Други": 45 600 лв

 

 
   Документи
 
   Бюджет с тримесечно разпределение на община Лясковец за 2013 г. (5.2 MB)
 
   Отчет на бюджета на община Лясковец за 2013 г. (3.9 MB)
 
 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |