This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2012 година
 
1. Приходи: 6 188 172 лв
 
1.1. Приходи с държавен характер: 3 452 425 лв
- Обща субсидия за делегирани дейности: 3 044 729 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности: 900 лв
- Преходен остатък (разпределен съгласно Приложение 2 на Решение № 47 / 17.02.2012 г.): 399 182 лв
- Собствени приходи: 7 614 лв
 
1.2. Приходи за местни дейности: 2 735 747 лв
- Данъчни приходи: 580 000 лв
- Неданъчни приходи: 1 423 600 лв
- Обща изравнителна субсидия: 574 900 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности: 128 500 лв
  в т.ч.:  
  за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА: 42 300 лв
  за изграждане и основен ремонт на общински пътища: 86 200 лв
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: 22 000 лв
- Други: - 363 865 лв
  в т.ч. заеми и погашения на главници:  
  заеми от фонд ФЛАГ: - 128 760 лв
  заеми от извънбюджетни сметки и фондове: - 9 000 лв
  заеми от набирателната сметка: - 13 500 лв
  отчисления по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците: - 212 605 лв
- Преходен остатък: 421 154 лв
- Остатък към 31.12.2012 г.: - 50 542 лв
 
2. Разходи: 6 188 172 лв
- Държавни дейности: 3 452 425 лв
- Дофинансиране: 143 167 лв
- Общински дейности: 2 592 580 лв
 
2.1. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 1 073 511 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 194 327 лв
- Функция "Образование": 2 509 738 лв
- Функция "Здравеопазване": 385 392 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 355 822 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 1 186 386 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 203 685 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 247 796 лв
- Функция "Други": 31 515 лв

 

 
   Документи
 
   Бюджет с тримесечно разпределение на община Лясковец за 2012 г. (13.9 MB)
 
 
 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |