This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2011 година
 
1. Приходи: 5 786 012 лв
 
1.1. Приходи с държавен характер: 3 354 303 лв
- Обща допълваща субсидия от РБ: 2 867 539 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:
-
- Преходен остатък (разпределен съгласно Решение № 576 / 27.01.2011 г.): 484 834 лв
- Собствени приходи: 1 930 лв
 
1.2. Приходи с общински характер: 2 431 709 лв
- Данъчни приходи: 432 800 лв
- Неданъчни приходи: 1 166 983 лв
  в т.ч. просрочени вземания: 8 733 лв
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери: 582 700 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности: 129 000 лв
- Преходен остатък: 361 180 лв
- Задължения по финансов лизинг: -9 968 лв
- Заеми от фонд ФЛАГ: -117 300 лв
- Заеми от извънбюджетни сметки и фондове: -7 124 лв
- Заеми от набирателната сметка: -100 367 лв
- Остатък към 31.12.2011 г.: -6 195 лв
 
2. Разходи: 5 786 012 лв
- Държавни дейности: 3 479 426 лв
  в т.ч. дофинансиране: 125 123 лв
- Общински дейности: 2 306 586 лв
 
2.1. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 794 165 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 93 744 лв
- Дофинансиране: 103 085 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 99 750 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 2 167 лв
- Функция "Образование": 2 512 453 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 76 426 лв
- Дофинансиране: 8 676 лв
- Функция "Здравеопазване": 348 243 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 15 110 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 270 175 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 13 670 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 1 228 397 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 26 059 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 189 396 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 2 518 лв
- Дофинансиране: 13 362 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 168 322 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 6 678 лв
- Функция IX "Други" - лихви: 49 988 лв

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |