This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2010 година
 
1. Приходи: 5 475 251 лв
 
1.1. Приходи с държавен характер: 3 122 202 лв
- Обща допълваща субсидия от РБ: 2 893 312 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:
-
- Преходен остатък (разпределен съгласно Решение № 426 / 28.01.2010 г.): 223 117 лв
- Собствени приходи: 5 773 лв
 
1.2. Приходи с общински характер: 2 353 049 лв
- Данъчни приходи: 436 000 лв
- Неданъчни приходи: 1 039 404 лв
  в т.ч. просрочени вземания: 8 721 лв
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери: 631 700 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности: 151 800 лв
- Преходен остатък: 385 352 лв
- Задължения по финансов лизинг: -119 707 лв
- Заеми от фонд ФЛАГ: -60 000 лв
- Заеми от набирателната сметка: -111 500 лв
 
2. Разходи: 5 475 251 лв
- Държавни дейности: 3 122 202 лв
- Общински дейности: 2 259 503 лв
  в т.ч. резерв: 30 000 лв
- Дофинансиране: 93 546 лв
 
2.1. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 847 796 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 48 937 лв
- Дофинансиране: 63 667 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 107 513 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 230 лв
- Функция "Образование": 2 185 445 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 64 487 лв
- Дофинансиране: 22 987 лв
- Функция "Здравеопазване": 331 176 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 9 966 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 247 811 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 24 536 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 939 632 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 29 672 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 197 249 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 1 894 лв
- Дофинансиране: 6 892 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 396 127 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 1 809 лв
- Функция IX "Други" - лихви: 98 956 лв
- Резерв: 30 000 лв

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |