This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2009 година
 
1. Приходи: 5 758 029 лв
 
1.1. Приходи с държавен характер: 3 408 574 лв
- Обща допълваща субсидия от РБ: 3 194 488 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности:
-
- Преходен остатък (разпределен съгласно Решение № 241 / 29.01.2009 г.): 208 833 лв
- Собствени приходи: 5 253 лв
 
1.2. Приходи с общински характер: 2 349 455 лв
- Данъчни приходи: 432 000 лв
- Неданъчни приходи: 872 277 лв
  в т.ч. просрочени вземания: 8 291 лв
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери: 630 800 лв
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности: 215 000 лв
- Преходен остатък: 331 085 лв
- Задължения по финансов лизинг: -119 707 лв
- Погасени заеми: -12 000 лв
 
2. Разходи: 5 758 029 лв
- Държавни дейности: 3 408 574 лв
  в т.ч. резерв: 319 449 лв
- Общински дейности: 2 282 553 лв
  в т.ч. резерв: 124 580 лв
- Дофинансиране: 66 902 лв
 
2.1. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 890 520 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 16 706 лв
- Дофинансиране: 66 902 лв
- Функция "Отбрана и сигурност": 193 152 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 70 лв
- Функция "Образование": 2 167 303 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 27 835 лв
- Функция "Здравеопазване": 328 604 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 4 314 лв
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 248 741 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 2 149 лв
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 1 021 534 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 24 321 лв
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 199 860 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 1 134 лв
- Функция "Икономически дейности и услуги": 179 877 лв
  в т.ч. просрочени задължения: 28 лв
- Функция IX "Други" - лихви: 17 507 лв
- Резерв: 444 029 лв

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |