This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2008 година
 
1. Приходи: 4 594 407 лв.
 
1.1. Приходи с държавен характер: 2 507 644 лв.
- Обща допълваща субсидия от РБ: 2 463 891 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности: 13 000 лв.
- Преходен остатък: 30 753 лв.
 
1.2. Приходи с общински характер: 2 086 763 лв.
- Данъчни приходи: 457 500 лв.
- Неданъчни приходи: 782 648 лв.
- Обща изравнителна субсидия и др. трансфери: 466 300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности: 183 500 лв.
- Преходен остатък: 316 522 лв.
- Задължения по финансов лизинг: -119 707 лв.
 
2. Разходи: 4 594 407 лв.
- Държавни дейности: 2 507 644 лв.
- Общински дейности: 2 086 763 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 107 541 лв.
 
2.1. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 774 993 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 80 041 лв.
- Функция "Отбрана и сигурност": 82 980 лв.
- Функция "Образование": 1 959 114 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 17 500 лв.
- Функция "Здравеопазване": 299 825 лв.
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 207 922 лв.
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 653 819 лв.
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 193 930 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 10 000 лв.
- Функция "Икономически дейности и услуги": 372 646 лв.
- Функция IX "Други": 29 178 лв.
- Резерв: 20 000 лв.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |