This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2007 година
 
1. Приходи: 4 349 136 лв.
 
1.1. Приходи с държавен характер: 2 194 179 лв.
- Трансфер на преотстъпения данък по ЗДДФЛ съгл. чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г.: 2 163 450 лв.
- Преходен остатък: 30 729 лв.
 
1.2. Приходи с общински характер: 2 154 957 лв.
- Данъчни приходи: 262 000 лв.
- Неданъчни приходи: 751 897 лв.
- Обща изравнителна субсидия: 259 700 лв.
- За компенсиране на пътния данък: 100 300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи: 105 700 лв.
- За ремонт на общински пътища: 91 300 лв.
- За зимно поддържане и снегопочистване: 15 700 лв.
- Преходен остатък: 688 067 лв.
- Задължения по финансов лизинг: -119 707 лв.
 
2. Разходи: 4 349 136 лв.
- държавни дейности: 2 194 179 лв.
- общински дейности: 2 103 022 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 51 935 лв.
 
2.1. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 821 108 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 51 935 лв.
- Функция "Отбрана и сигурност": 70 265 лв.
- Функция "Образование": 1 627 851 лв.
- Функция "Здравеопазване": 259 069 лв.
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 174 184 лв.
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 550 352 лв.
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 144 134 лв.
- Функция "Икономически дейности и услуги": 643 031 лв.
- Функция "Други": 59 142 лв.
  в т.ч. резерв 15 000 лв.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |