This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2006 година
 
1. Приходи: 3 926 820 лв.
 
1.1. Приходи с държавен характер: 2 093 317 лв.
- Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл. чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2006 г.: 709 650 лв.
- Oбща допълваща субсидия от РБ: 1 373 762 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности: 8 100 лв.
- Преходен остатък: 1 085 лв.
 
1.2. Приходи с общински характер: 1 833 503 лв.
- Данъчни приходи: 258 000 лв.
- Неданъчни приходи: 745 095 лв.
- Обща изравнителна субсидия: 280 900 лв.
  в т.ч. компенсиран пътен данък: 100 300 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности: 90 000 лв.
- Преходен остатък: 359 208 лв.
 
2. Разходи: 3 926 820 лв.
- държавни дейности: 2 093 317 лв.
- общински дейности: 1 782 511 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 50 992 лв.
 
2.1. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 771 306 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 46 992 лв.
- Функция "Отбрана и сигурност": 45 486 лв.
- Функция "Образование": 1 551 119 лв.
- Функция "Здравеопазване": 268 073 лв.
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 152 318 лв.
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 638 026 лв.
- Функция "Почивно, културно и религиозно дело": 145 671 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 4 000 лв.
- Функция "Икономически дейности и услуги": 215 658 лв.
- Функция "Други": 33 000 лв.
- Резерв: 106 163 лв.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |