This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Бюджет


Бюджет на Община Лясковец за 2005 година
 
1. Приходи: 3 395 283 лв.
 
1.1. Приходи с държавен характер: 1 910 217 лв.
- Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл. чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2005 г.: 645 300 лв.
- Oбща допълваща субсидия от РБ: 1 247 855 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности: 16 000 лв.
- Преходен остатък: 1 062 лв.
 
1.2. Приходи с общински характер: 1 485 066 лв.
- Данъчни приходи: 173 000 лв.
- Неданъчни приходи: 645 185 лв.
- Обща изравнителна субсидия: 312 400 лв.
  в т.ч. компенсиран пътен данък: 75 600 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности: 109 260 лв.
- Преходен остатък: 245 221 лв.
 
2. Разходи: 3 395 283 лв.
- държавни дейности: 1 969 526 лв.
- общински дейности: 1 425 757 лв.
  в т.ч. дофинансиране: 59 309 лв.
 
2.1. Разпределен по функции
- Функция "Общи държавни служби": 731 958 лв.
- Функция "Отбрана и сигурност": 34 486 лв.
- Функция "Образование": 1 508 150 лв.
- Функция "Здравеопазване": 229 195 лв.
- Функция "Социално осигуряване и грижи": 163 745 лв.
- Функция "Жилищно строителство и БКС": 464 772 лв.
- Функция "Почивно, култура и религиозно дело": 112 837 лв.
- Функция "Икономически дейности и услуги": 143 140 лв.
- Резерв: 7 000 лв.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |