This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проекти по източник на финансиране


Агенция за социално подпомагане   Агенция за хората с увреждания
 
 
 
Агенция по заетостта към МТСП   Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС
 
 
 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма   Министерство на младежта и спорта
 
 
 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството   Министерство на труда и социалната политика
 
 
 
Национален доверителен екофонд   Национален фонд за опазване на околна среда - НФООС
 
 
 
Национална програма „Опазване на реколта 2004 г.”   Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - ОСПОЗ
 
 
 
Национално сдружение на общините в Република България   Оперативна програма „Административен капацитет”
 
 
 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020   Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020
 
 
 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020
 
 
 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013   Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007 - 2013
 
 
 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България   Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - ПКБАК
 
 
 
Правителство на Япония   Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС
 
 
 
Програма „Еразъм+”   Програма ИСПА
 
 
 
Програма САПАРД   Програма за развитие на ООН - ПРООН (UNDP)
 
 
 
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013   Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
 
 
 
Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020   Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020”
 
 
 
Проект „Красива България”   Социално-инвестиционен фонд
 
 
 
Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство   Фонд Социална закрила към МТСП
 
 
 
Фонд Социално подпомагане към МТСП   Фондация „Каунтърпарт Интернешънъл”
 
   
Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства  

 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |