This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2019-007   24.04.2019: Процедури по ЗОП
Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1

 

 

ОБЯВА  

 

 

 

На 24.04.2019 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура „публично състезание“ по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец - Етап 1”.  

 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 17.05.2019 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 20.05.2019 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

 

Изтегли:
   24.04.2019: Документация за участие
   24.04.2019: Инвестиционен проект
   24.04.2019: Образци № 1 - № 11
   27.05.2019: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   04.06.2019: Протокол № 1 от дейността на комисията
   04.06.2019: Протокол № 2 от дейността на комисията
   04.06.2019: Протокол № 3 от дейността на комисията
   04.06.2019: Доклад на комисията
   04.06.2019: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   04.06.2019: Заповед № 1096/03.06.2019 г. за отстраняване, класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка
   11.06.2019: Заповед № 1146/11.06.2019 г.
   19.07.2019: Договор за СМР № ОП-019-007/01
   19.07.2019: Обявление за възложена поръчка
   25.11.2019: Обявление за приключване на договор

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |