Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: № BG0024

Източник на финансиране:
Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство

Бюджетна линия: № G0024-GAE-00073-E-V1-EEA FM Основни дейности по проекта: Проектът „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление” предвижда подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса, предоставяне по електронен път на качествени и достъпни услуги, както и повишаване на прозрачността на процеса на вземане на решения на местно ниво. Предвижда се закупуване на нова компютърна и комуникационна техника, която да съдейства за подобряване на дейността на общинската администрация. Важен компонент на проекта е свързан с подобряване работата на Общински съвет Лясковец, като в рамките на тази дейност се предвижда реконструкция и модернизация на залата на Общински съвет, подмяна на обзавеждането и оборудването, въвеждане на система за електронно гласуване и подобряване достъпа до информация за работата на общинските съветници. В рамките на проекта се предвижда създаването на 5 информационни центрове в населените места на общината – селата Джулюница, Добри дял, Козаревец, Драгижево и Мерданя, където ще бъде изградена информационна среда за дистанционно предоставяне на административни услуги на населението. По този начин хората ще спестят време и средства и ще могат да получават на място услуги, предоставяни от общинската администрация без да се налага да пътуват до общинския център за получаването на един документ. Постигнати резултати от осъществения проект: - Изградени и оборудвани 5 информационни центъра в кметствата на Община Лясковец - с. Джулюница, с. Драгижево, с. Добри Дял, с. Козаревец и с. Мерданя   - Осигурена свързаност за дистанционно предоставяне на административни услуги на населението по селата;  - Доставено обзавеждане и оборудване за информационните центрове и общинска администрация;  - Извършена реконструкция и модернизация на Залата на Общински съвет Лясковец   - Внедрени мерки за енергийна ефективност  - Изграден достъп за хора с увреждания пред сградата на общинска администрация Лясковез и в заседателна зала на Община Лясковец;  - Внедрена система за електронно гласуване за подобряване работата на Общински съвет Лясковец;  - Създаден цифров модел на кадастрални и регулационни планове на селата Драгижево, Джулюница и Добри дял.  - Внедрена комуникационна платформа за прозрачност на Общински съвет и общинска администрация Лясковец;  - Подобрен капацитета на общинска администрация и общински съвет за използване на информационни технологии;  - Обновена и актуализирана интернет страница на община Лясковец и внедряване на 10 електронни услуги;  Период на изпълнение: 05.08.2009 - 28.02.2011 г. Обща стойност на проекта: 309 711 Евро Собствен принос: 46 488 Евро Партньор по проекта: Областна администрация Велико Търново

Допълнителна информация:
07.08.2009 Проект за създаване на електронна община и електронен общински съвет по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство
05.11.2009 Стартира изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”
20.05.2010 В Община Лясковец започнаха строително-ремонтите работи на зала на Общински съвет и създаване на 5 информационни центрове за обслужване на населението по селата с финансиране по Финансов Механизъм на Европейско икономическо пространство
27.08.2010 Нови информационни центрове и рампи за достъпност на хора с увреждания са новите придобивки на Община Лясковец по проект финансиран от Финансов Механизъм на Европейско икономическо пространство
22.02.2011 г. Община Лясковец обнови официалния си Интернет сайт като предлага 10 електронни услуги
Община Лясковец актуализира и обнови интернет сайта на Община Лясковец
Презентация от встъпителна пресконференция за официално откривана Зала на общински съветник