Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Текущи проекти

Проекти в процес на реализация

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

"Мрежа за зелени работни места" - Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България

Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България” 2014 - 2020

Приказки за култура, история и природа

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович” - град Лясковец

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Пътят на традициите – нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020

Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България

Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Лясковец

Одобрени проекти

Проекти подадени за финансиране