Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново Статус на проекта: В процес на реализация

Източник на финансиране:
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Бюджетна линия: BG06RDNP001-7.021 Основни дейности по проекта: В процеса на изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“ се предвижда изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на база на изготвени инвестиционни проекти във фаза „работна“ за всяко населено място. В процеса на изпълнение на строителство се предвижда да бъде извършено следното:  - реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец, с дължина 2738,07 м. и 105 бр. сградни отклонения;  - реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Драгижево, с дължина 5 241,26 м. и 336 бр. сградни отклонения;  - положени нови полиетиленови тръби Ф90 - 2 405,52 м. и Ф110 - 374,55 м.с висока плътност на участъци от водопроводната мрежа на с. Козаревец, общ. Лясковец;  - положени нови полиетиленови тръби Ф90 - 3471,21 м., Ф110 - 1061,32 м., Ф140 - 481,57 м. и Ф160 - 287,16 м. с висока плътност на участъци от водопроводната мрежа на с. Драгижево, общ. Лясковец;  - 690,91 кв.м. възстановена асфалтова настилка в с. Козаревец, общ. Лясковец;  - 2178,64 кв.м. възстановена асфалтова настилка в с. Драгижево, общ. Лясковец;  - възстановени 394 м. бордюри в с. Драгижево и 36 м. бордюри в с. Козаревец;   - възстановени 394 кв.м. тротоарни настилки в с. Драгижево и 36 кв.м. тротоарни настилки в с. Козаревец;  - монтирани 30 бр. надземни пожарни хидранта ПХ 70/80 в с. Драгижево и 21 бр. надземни пожарни хидранта ПХ 70/80;  - подобряване основните показатели за качество на водоснабдителните услугите в Община Лясковец;  - изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания водоснабдителна система. Период на изпълнение: 03.07.2023 - 31.08.2025 г. Обща стойност на проекта: 2 931 953,13 лева