Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Търгове и конкурси от 2014 година

19.12.2014

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост

Заповед №2024 / 15.12.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имот публична общинска собственост…

01.12.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

Заповед №1781 / 11.11.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

19.11.2014

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед №1828 / 19.11.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

26.08.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанска 2014 / 2015 година…

22.08.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №1327 / 22.08.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в землищата на с. Добри дял, с…

24.07.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанска 2014 / 2015 година, на…

16.07.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост

Заповед за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години, считано от стопанска 2014 / 2015…

26.06.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед №960 / 24.06.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

02.06.2014

Заповед за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж"

Заповед №827 / 31.05.2014 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участника спечелил търга с явно наддаване за обект № 7, отдел 237, подотдел "ж".

27.05.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Заповед №761 / 26.05.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

13.05.2014

Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 7 (отдел 237 - „ж”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 674 / 09.05.2014 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

13.05.2014

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 674 от 09.05.2014 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община…

22.04.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 573 / 22.04.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

22.04.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 572 / 22.04.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

22.04.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 571 / 22.04.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост. 

24.03.2014

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 415 / 24.03.2014 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

24.03.2014

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост

Заповед № 414 / 24.03.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост.

24.03.2014

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост

Заповед № 413 / 24.03.2014 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост.

26.02.2014

Заповед за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 228 / 26.02.2014 г. за прекратяване на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, на територията на община Лясковец, обект № 6…

29.01.2014

Документация за участие в търг с явно наддаване по реда на чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти за продажба на стояща дървесина на корен по категории и сортименти за обект № 6 (отдел 239 - „д1”) на територията на Община Лясковец

1. Копие от Заповед № 109 / 28.01.2014 г. на Кмета на Община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване.  2. Други тръжни условия. 3. Изисквания, на които трябва да…

29.01.2014

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 109 от 28.01.2014 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.

09.01.2014

Община Лясковец открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници

О Б Я В А 1. Община Лясковец, гр. Лясковец, област Велико Търново, пл. „Възраждане” № 1, тел. 0619/22055, факс: 0619/22045, на основание чл. 17, ал. 4 и чл. 20 от Наредба № 2 от…

08.01.2014

Заповед за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед № 22 / 07.01.2014 г. за утвърждаване на график за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, в имоти № 410, 191015, 191017 и 263081.