This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2020-009   11.06.2020: Процедури по ЗОП
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

На 11.06.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група".  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 08.07.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 09.07.2020 г. от 11:00 часа в Залата на общинския съвет в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.  

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Изтегли:
   11.06.2020: Решение за откриване на процедура
   11.06.2020: Обявление за поръчка
   11.06.2020: Документация за участие
   11.06.2020: Образци
   15.07.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
   20.07.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   30.07.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
   30.07.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
   30.07.2020: Доклад на комисията
   30.07.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   30.07.2020: Заповед за класиране
   04.09.2020: Обявление за възложена поръчка
   04.09.2020: Договор ОП-2020-009

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |