This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2020-008   11.06.2020: Събиране на оферти с обява
Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година

 

На 11.06.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП възлагане „чрез събиране на оферти с обява“ на обществена поръчка с предмет: „Специализиран превоз на ученици и придружаващи учители на територията на Община Лясковец през учебната 2020/2021 година”.  

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 09.07.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 10.07.2020 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съвет в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, Партер.  

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Изтегли:
   11.06.2020: Обява
   11.06.2020: Документация за участие
   11.06.2020: Образци
   10.07.2020: Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   10.07.2020: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
   17.08.2020: Заповед за утвърждаване на протокола
   17.08.2020: Протокол от дейността на комисията
   24.09.2020: Договор и приложения към него

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |