This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

ОП-2020-004   16.03.2020: Процедури по ЗОП
„Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”

ОБЯВА  

 

 

 

На 16.03.2020 г. Кметът на Община Лясковец в качеството си на възложител на обществени поръчки по см. на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, е обявил открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”.  

 

 

 

Офертите се приемат до 17.00 часа на 04.05.2020 г. в Информационен център на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.  

 

 

 

Офертите, представени в определения срок, се отварят на 05.05.2020 г. от 10:00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. 1. 

 

 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Изтегли:
   16.03.2020: Решение за откриване на процедура
   16.03.2020: Обявление за поръчка
   16.03.2020: Документация за участие
   16.03.2020: Образци
   22.04.2020: Заповед
   22.04.2020: Решение за обобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
   15.07.2020: Съобщение за отваряне на ценови предложения.
   21.07.2020: Протокол № 1 от дейността на комисията
   21.07.2020: Протокол № 2 от дейността на комисията
   21.07.2020: Протокол № 3 от дейността на комисията
   21.07.2020: Доклад на комисията
   21.07.2020: Заповед за утвърждаване на протоколите от работата на комисията
   21.07.2020: Заповед за класиране и определяне на изпълнител
   17.08.2020: Обявление за възложена поръчка
   17.08.2020: Договор и приложения към него

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |